(بعد از 18 ماه سکوت)

سر چهار راه غافلگیرت می کند
چون عادت ماهیانه ای بی موقع
خجول
رنگ پریده
می آید
شعری که بند نمی آید
بی کاغذ و قلم می آید
می آید..
پایت را در شنزارهای کویر جا می گذارد
دهانت را در کام شور و تلخ اقیانوس
چون اولین بوسه
اولین بوسه
از دهان کوسه ای ناآرام
تا شورتلخی خون
پشت چراغ قرمز یک چهارراه ناآرام
چون اولین بوسه بر لب های مردی که با تحسین نگاهم می کند
و نامش را که می گوید
ت م ا م میشوم.


چهارشنبه 1393/03/14 20:32 |- نعیمه حسن زاده -|

hischat